Reklama
 
Blog | Ondřej Macl

Autor jako přízrak

 

Jedním z velkých témat literární teorie 20. století byla tzv. smrt autora, jak ji ve stejnojmenné eseji (1968) popsal Roland Barthes. Jelikož ale smím bez potíží užít spojení „Barthes popsal…“, je jasné, že autor dosud přežívá. V jaké podobě? A co jsme to vlastně pohřbili?

 

Dnes už vnímejme Barthesovu tezi historicky. Šlo o pohřbení jedné z dobových koncepcí autora, totiž autora coby hlavního garanta významů svých textů. Jako by bylo rozhodující pro smysl díla, co si o něm myslí právě autor. Ne že by některé okolnosti z autorova života byly najednou nepodstatné pro pochopení smyslu jeho díla, nicméně naše čtení vždycky nutně překračuje autorovy úmysly.

Barthes pohřbil autora výslovně ve prospěch zrození čtenáře. A právě s tímto zrozením vznikla i celá řada problémů. Zatímco tzv. nová kritika se ještě úzkostlivě věnovala textům samotným, a to s odporem vůči všemu mimo ně, následný boom kritiky zohledňující čtenáře (coby spolutvůrce významů textů) se rozlétl všemi směry jak národy po pádu Babylonu/Autora:

Holland – čtení jako funkce čtenářovy identity.

Reklama

Iser – čtení jako čtenářova konkretizace polotovarů a nedostatků textu.

Čtení genderová, rasová, ekologická…

Zvláště se ujal paradox, že čtenáři čtou texty a texty čtou čtenáře, přičemž čtením se rozumí cosi podivného, znepokojujícího, ba „nemožného“… (de Man, Hillis Miller, Derrida).

Dnes bych si soud o smrti autora vyslovit netroufl. Co ale tvrdit mohu, je, že roku 1980 zemřel člověk Roland Barthes. Jako autor mi však nezemřel; když listuji např. jeho Světlou komorou, je mi v tu chvíli blíže než vlastní matka. Literatura má prostě tu vlastnost vytvářet silný pocit identifikace čtenáře s postavou či s autorem. Ten se ale zjevuje jen jako přízrak, jako chybějící přítomnost v textu, jako něco „už neživého, a přece ještě ne mrtvého“. 

Přízraky v tomto smyslu problematizují hranici mezi životem a smrtí (nebývá snad umění spojováno s možností nějaké formy posmrtné existence?). Zároveň působí až děsivě, když si uvědomíme, nakolik žijeme ve světě ovládaném přízraky – vždyť co jiného jsou hlasy v rádiu, postavy v televizi, celá slavná virtuální realita, ne-li říše přízraků? Odvážnější by mohli pokračovat – co je bůh, přítel, demokracie?… A každý přízrak zaniká, není-li důvod se k němu vracet.

Sám Barthes se k autorovi navrátil ve svých pozdních spisech, kdy přijal text jako „předmět potěšení“, jako „fetiš, který po mně touží“. A v jeho středu je „provždy ztracený ten druhý, autor“. Navzájem po sobě toužíme. „…(on) vystupuje ze svého textu a přichází do našeho života, nemá žádnou jednotu; je prostým „plurálem“ půvabů … v němž nicméně čteme smrt s větší jistotou než v osudové epopeji. … Je-li totiž třeba, aby se v Textu … přeci jen vyskytoval subjekt, který lze mít rád, potom jde o subjekt rozptýlený tak trochu jako popel, který se po smrti rozhodí do větru…“ 

/Volně čerpáno z knihy A. Bennett, N. Royle: An introduction
to literature, criticism and theory. Harlow: Pearson, 2009
a z Barthesových textů Smrt autora; Sade, Fourier, Loyola
a Rozkoš z textu/